بررسی روند تجارت دریایی در شرایط وجود کرونا و تاکید بر رفع چالش های تجارت دریایی به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط کشورهای حوزه خلیج فارس

در نشست مجازی دبیرکل آیمو با دبیرکل و سایر مسئولان سازمان ملل متحد، ضمن طرح اختلالات و محدودیت های سفر و روند تجارت دریایی در شرایط وجو...

Continue reading