قوانین

قوانین ایرانیان دبی:

تمامی محصولات ارسال شده به دفتر امارات در مکان آدرس تحویل گرفته خواهد شد.

ارسال بار ها هر 10 روز یکبار به ایران می باشد.