Monthly Archives - بهمن 1395

دانشمندانی ایرانی برای امارات ماهواره ساختند؟

در این دو سال ۴۰ نفر از متخصصان صنعت فضایی به آمریکا و اروپا رفته اند و جذب کار شده اند، حتی امارات متخصصان ما را جذب می کند و در حال راه اندازی صنعت فضایی است. به گزارش ایرانیان دبی، مرکز محمدبن رشید و دانشگاه آمریکایی شارجه با همکاری یکدیگر و در ماه جاری میلادی ماهواره ای به نام «نایف ۱» را به فضا پرتاب خواهند کرد. آی تی پی خبر داد، ماموریت اصلی این ماهواره دریافت و ارسال پیام [...]

Read more...