در صنعت حمل برای محاسبه قیمت حمل علاوه بر وزن حقیقی بار که با ترازو یا باسکول اندازه گیری میشود حجم بار نیز مورد نظر قرار میگیرد زیرا با توجه به محدودیت و مشکلات مربوط به واردات کالاهای ته لنجی بارهایی که سنگین بوده و درعین حال فضای کمتری از محوطه حمل بار را اشغال کنند برای شرکت های حمل بار به صرفه تر میباشند. از این رو شرکتها فرمولی را بکار میگیرند که بر اساس آن هر یک متر مکعب بار باید حداقل ۱۶۷ کیلو وزن داشته باشد در غیر اینصورت شرکت ها وزن محاسبه شده از طریق اندازه گیری حجم را ملاک محاسبه هزینه قرار میدهند. مطابق فرمول زیر ابتدا وزن معادل حجم بار (Volumetric Weight) محاسبه شده سپس با وزن واقعی کالا یا وزن باسکولی (Gross Weight) مقایسه میشود و هر کدام از این دو بیشتر باشد به عنوان وزن قابل پرداخت (Chargeable Weight) انتخاب می شود.

وزن معادل حجم = ۵۰۰۰ / (طولxعرضxارتفاع)

*ابعاد بر حسب سانتی متر

چنانچه در عمل بیش از یک بسته با ابعاد یکسان داشته باشیم تعداد بسته ها نیز باید در حاصلضرب فوق قرار گیرد و اگر ابعاد بسته ها متفاوت باشد ابتداباید حاصل ضرب برای بسته های هم اندازه محسابه شده سپس بایکدیگر جمع شده و در آخر بر عدد ۵۰۰۰ تقسیم شود.

مثال:

۴۳٫۵×۲۱٫۵×۳۰ به تعداد یک بسته

۵٫۶۱۱ = ۵۰۰۰ / (۴۳٫۵×۲۱٫۵×۳۰)

با توجه به عدد ۵٫۶۱۱ که از وزن ۴ کیلوگرم بزرگتر میباشد وزن موردمحاسبه همان عدد ۵٫۶۱۱ (کیوگرم) محاسبه می گردد.

برخی از کالاهای مورد نیاز که در این دسته قرار می گیرند عبارتند از:

پوشاک شامل کیف و کفش با قوطی

لوازم و تجهیزات کامپیوتر

سرور و تجهیزات شبکه

لوازم پلاستیکی

محصولات لوازم خانگی (IKEA و …)