فرمول محاسبه وزن حجمی یا وزن قابل پرداخت بار Chargeable Weight or Volumetric Weight

در صنعت حمل برای محاسبه قیمت حمل علاوه بر وزن حقیقی بار که با ترازو یا باسکول اندازه گیری میشود حجم بار نیز مورد نظر قرار میگیرد زیرا با توجه به محدودیت و مشکلات مربوط به واردات کالاهای ته لنجی بارهایی که سنگین بوده و درعین حال فضای کمتری از محوطه حمل بار را اشغال کنند برای شرکت های حمل بار به صرفه تر میباشند. از این رو شرکتها فرمولی را بکار میگیرند که بر اساس آن هر یک متر مکعب بار باید حداقل 167 کیلو وزن داشته باشد در غیر اینصورت شرکت ها وزن محاسبه شده از طریق اندازه گیری حجم را ملاک محاسبه هزینه قرار میدهند. مطابق فرمول زیر ابتدا وزن معادل حجم بار (Volumetric Weight) محاسبه شده سپس با وزن واقعی کالا یا وزن باسکولی (Gross Weight) مقایسه میشود و هر کدام از این دو بیشتر باشد به عنوان وزن قابل پرداخت (Chargeable Weight) انتخاب می شود.

وزن معادل حجم = 5000 / (طولxعرضxارتفاع)

*ابعاد بر حسب سانتی متر

چنانچه در عمل بیش از یک بسته با ابعاد یکسان داشته باشیم تعداد بسته ها نیز باید در حاصلضرب فوق قرار گیرد و اگر ابعاد بسته ها متفاوت باشد ابتداباید حاصل ضرب برای بسته های هم اندازه محسابه شده سپس بایکدیگر جمع شده و در آخر بر عدد 5000 تقسیم شود.

مثال:

43.5×21.5×30 به تعداد یک بسته

5.611 = 5000 / (43.5×21.5×30)

با توجه به عدد 5.611 که از وزن 4 کیلوگرم بزرگتر میباشد وزن موردمحاسبه همان عدد 5.611 (کیوگرم) محاسبه می گردد.

برخی از کالاهای مورد نیاز که در این دسته قرار می گیرند عبارتند از:

  • پوشاک شامل کیف و کفش با قوطی
  • لوازم و تجهیزات کامپیوتر
  • سرور و تجهیزات شبکه
  • لوازم پلاستیکی
  • محصولات لوازم خانگی (IKEA و …)