در این بخش کالا های ترانزیتی از مسیر ایران به کشورهای همسایه ارائه می گردد.